ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ & COOKIES

Ο Ιστότοπος xoani.eu λαμβάνει την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων πολύ σοβαρά. Η Πολιτική Απορρήτου (Privacy Policy), που αναφέρεται σε αυτό το κείμενο, ισχύει για την πρόσβαση και χρήση του παρόντος ιστότοπου (“Website”) και ιδίως για τις πληροφορίες που μπορεί ο οποιοσδήποτε χρήστης/επισκέπτης να υποβάλλει ή/και να καταστήσει διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της πρόσβασης και χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συνδυασμό με τους Όρους και Προϋποθέσεις του παρόντος ιστότοπου (σημειώστε ότι τα κείμενα της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των Όρων και Προϋπουθέσεων αναφέρονται ως “Όροι Χρήσης”).

Με την πρόσβαση και χρήση αυτού του ιστότοπου, συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα υποβάλετε ή καθιστάτε διαθέσιμα στην xoani.eu μέσω αυτού του ιστότοπου θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει αυτή της Πολιτικής Απορρήτου. Με τον όρο “Προσωπικά Δεδομένα” εννοείται οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) στοιχεία επικοινωνίας όπως το όνομά σας, ο αριθμός τηλεφώνου, το email σας, την διεύθυνση IP σας και οποιαδήποτε άλλα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνωριστική ταυτοποίησή σας.

Εάν δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Χοάνη του Θερμαϊκού για να συζητήσουμε τους σχετικούς προβληματισμούς σας, προτού υποβάλετε ή καταστήσετε διαθέσιμα στοιχεία Προσωπικών Δεδομένων μέσω αυτού του ιστότοπου στην xoani.eu. Λεπτομέρειες σχετικά με τους μεθόδους επικοινωνίας με την xoani.eu σχετικά με την πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου περιγράφονται παρακάτω.

Συγκεκριμένες υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο (ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτού του ιστότοπου) μπορεί να έχουν επιπλέον ή εναλλακτικούς όρους και προϋποθέσεις που να ισχύουν, λεπτομέρειες για τους οποίους θα παρέχονται στις σχετικές σελίδες του παρόντος ιστότοπου ή κατά την πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες.

Αποδοχή

Όταν αποστέλλετε ένα email, χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο της xoani.eu ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ιστότοπό μας, συναινείτε στην συλλογή πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και τις λοιπές συμφωνίες που υφίστανται μεταξύ μας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η χρήση του δικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών της xoani.eu από εσάς συνιστά την αποδοχή σας αναφορικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Σκοπός συλλογής πληροφοριών

Η xoani.eu συλλέγει πληροφορίες κατά την πορεία διεξαγωγής των δραστηριοτήτων της προκειμένου:

α) να διεξάγει την δραστηριότητα του και να παρέχει υπηρεσίες

β) να λαμβάνει σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες

γ) να παρέχει πρόσβαση και περιεχόμενα των δικτυακών τόπων με βελτιωμένη αποδοτικότητα και λειτουργικότητα. Χωρίς αυτές τις πληροφορίες, ο οργανισμός μας ενδέχεται να αδυνατεί να σας παρέχει τις υπηρεσίες του ή να ικανοποιεί σε διαρκή βάση τις προσδοκίες σας από αυτόν.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Η xoani.eu συλλέγει πληροφορίες με 2 βασικούς τρόπους:

α) απευθείας από πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς όταν:

• Χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες που υπάρχουν στον ιστότοπο.

• Επικοινωνείτε μαζί μας για να υποβάλλετε ερώτηση αναφορικά με τις υπηρεσίες του ιστότοπου.

• Υποβάλλετε τη διεύθυνση email σας και άλλες πληροφορίες προκειμένου να συμπεριληφθούν στη βάση δεδομένων μας

• Επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο.

β) έμμεσα, παραδείγματος χάριν, μέσω της τοποθέτησης cookies προγραμμάτων περιήγησης ή άλλων μέσων ανάλυσης σε υπολογιστές και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται από εσάς.

Πριν ή κατά τη χρονική στιγμή που συλλέγουμε πληροφορίες, θα λαμβάνουμε εύλογα μέτρα ώστε να σας ενημερώνουμε για την εν λόγω συλλογή και να εφιστούμε την προσοχή σας στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, (εφόσον χρησιμοποιούνται αντίστοιχες εφαρμογές) του Ιστότοπου.

Πως χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η xoani.eu μπορεί να χρησιμοποιεί ή να γνωστοποιεί πληροφορίες για τον βασικό σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν, όπως, εντελώς ενδεικτικά,

• Για την επικοινωνία σας με τον ιστότοπο.

• Για την εγγραφή στο newsletter του ιστότοπου.

Οι πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν μεταξύ της xoani.eu και των συνδεόμενων ιστότοπων και να γνωστοποιούνται σε εμπιστευτικό πλαίσιο στα τρίτα μέρη που λειτουργούν ως συνεργάτες, αρθρογράφοι, ραδιοφωνικοί παραγωγοί κ.α.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για έναν σκοπό που σχετίζεται με τον βασικό σκοπό συλλογής πληροφοριών, καθώς και σε περιπτώσεις που ένας συνηθισμένος άνθρωπος θα ανέμενε εύλογα να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες κατά αυτόν τον τρόπο.

Όπου παρέχετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εμάς αναφορικά με ένα άλλο πρόσωπο, εγγυάστε ότι έχετε τη σχετική άδεια για να το πράξετε και ότι θα ενημερώσετε το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με την ταυτότητά μας, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα δεδομένα του και ότι μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα.

Η xoani.eu μπορεί να γνωστοποιεί τις πληροφορίες σας όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν οφείλουμε να προστατεύσουμε τις υπηρεσίες μας. Ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες θα κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε άλλα τρίτα μέρη για να συμμορφωθούμε με την νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία (όπως ένταλμα έρευνας ή άλλη δικαστική εντολή), ή/και για να επιβεβαιώσουμε ή να εφαρμόσουμε τη συμμόρφωση μας με τις πολιτικές που διέπουν τις υπηρεσίες μας και για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια του οργανισμού ή τυχόν συγγενούς οργανισμού.

Πηγές τρίτων μερών

Ο δικτυακός τόπος ή άλλο υλικό του οργανισμού μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς δικτυακούς τόπους που βρίσκονται στην κυριότητα και διαχείριση τρίτων μερών, οι οποίοι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Μόλις απομακρυνθείτε από την ιστοσελίδα της xoani.eu , η παρούσα πολιτική απορρήτου δεν ισχύει πλέον και ο οργανισμός αποποιείται κάθε ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου που εφαρμόζουν τα εν λόγω τρίτα μέρη ή για το περιεχόμενο που παρέχουν. Θα πρέπει πάντοτε να εξετάζετε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων μερών με τα οποία έρχεστε σε επικοινωνία.

Επικοινωνία

Εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με αυτή την Πολιτική Απορρήτου, ή τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων που έχετε υποβάλει ή έχουν καταστεί διαθέσιμες από εσάς μέσω αυτού του ιστότοπου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την xoani.eu μέσω email στο: info@xoani.eu Κατά την αποστολή του email παρακαλείσθε να αναφέρετε στο πεδίο θέματος (subject line) του ηλεκτρονικού σας μηνύματος “Xoani.eu Πολιτική Απορρήτου” για να μας βοηθήσετε στην πιο αποτελεσματική και άμεση απάντηση του ερωτήματός σας.

Η xoani.eu θα εξετάζει το αίτημα σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας απορρήτου και θα σας παρέχει πρόσβαση σε ένα αντίγραφο των πληροφοριών που διατηρεί σχετικά με εσάς, επιτρέποντας σας να ασκήσετε τα δικαιώματα της πρόσβασης, ένστασης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την δημιουργία προφίλ, περιορισμού της επεξεργασίας τους, φορητότητας, διόρθωσης ή και διαγραφής δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας GDPR, εκτός εάν:

• Αδυνατείτε να πείσετε τον ιστότοπό μας ότι δικαιούστε πρόσβαση στις πληροφορίες ή

• Ο ιστότοπός μας έχει δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτή ή να αρνηθεί την εν λόγω πρόσβαση.

Εάν σας αρνηθούμε την πρόσβαση στις πληροφορίες, κατόπιν αιτήματος σας, θα παράσχουμε αιτιολόγηση της εν λόγω άρνησης.

Παράπονα

Εάν έχετε παράπονα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας ή την συλλογή, χρήση ή διάθεση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, πρέπει να απευθύνετε τα παράπονα σας στο email info@xoani.eu με θέμα «Παράπονα για την xoani.eu» . Ο ιστότοπος θα εξετάσει το παράπονο σας και θα επιχειρήσει να βρει λύση. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτού του ελέγχου, μπορείτε να ζητήσετε τη διερεύνηση του παραπόνου σας από ένα ανεξάρτητο πρόσωπο ή αρχή.

Χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων

Όταν υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα στην xoani.eu χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η xoani.eu μπορεί να συλλέξει, αποθηκεύσει ή να επεξεργαστεί τέτοια Προσωπικά Δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

• Ενασχόληση με κάποιο από τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από εσάς

Με ποιον μοιράζονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Όταν υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα μέσω αυτού του ιστότοπου, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η xoani.eu μπορεί να μοιραστεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα με:

• Με τρίτους συνεργάτες, εκπροσώπους ή αντιπροσώπους.

• Με ενδιαφερόμενους τρίτους όταν απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία (όπως στην περίπτωση όπου η xoani.eu είναι υποχρεωμένη να απαντήσει σε εξώδικα, δικαστικές εντολές και νομικές διαδικασίες).

• με ενδιαφερόμενους τρίτους όταν η xoani.eu το θεωρεί εύλογα απαραίτητο για τη διερεύνηση, αποτροπή ή ανάληψη ενεργειών σχετικά με παράνομες ή ακατάλληλες δραστηριότητες, υπόνοια απάτης, πιθανές απειλές ενάντια στα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της xoani.eu, τους χρήστες/επισκέπτες αυτού του ιστότοπου ή οποιαδήποτε πραγματική ή εικαζόμενη παραβίαση των Όρων Χρήσης του παρόντος ιστότοπου. Οποιαδήποτε και αν είναι η τοποθεσία τέτοιων ατόμων και οντοτήτων στον κόσμο.

Μεταφορές εκτός ΕΕ

Όπως αναφέρεται παραπάνω, κατά τη διαδικασία χρήσης ή ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων σύμφωνα πάντοτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου η xoani.eu μπορεί να μεταβιβάσει κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιοχές εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (European Economic Area). Παρακαλούμε σημειώστε ότι η νομοθεσία σε πολλές χώρες εκτός του ΕΟΧ γενικά δεν θεωρείται ότι καλύπτουν στο ίδιο επίπεδο την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων όπως οι νομοθεσίες των χωρών που απαρτίζουν τον ΕΟΧ (δηλ. Οι νόμοι σε αυτές τις χώρες δεν θεωρείται ότι προσφέρουν επαρκή προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 25 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία Δεδομένων (95/46/EC)).

Αποκτώντας πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του ή στις υπηρεσίες οργανισμού μας, συμφωνείτε και συναινείτε σε ενδεχόμενη διασυνοριακή διαβίβαση πληροφοριών ή /και δεδομένων. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί ή πιθανόν να χρησιμοποιήσει σε μελλοντικό χρόνο τρίτα μέρη, όπως τις υπηρεσίες cloud και της Microsoft, για την αποθήκευση των email, των βάσεων δεδομένων και των συστημάτων της και την Google για την παροχή των υπηρεσιών ανάλυσης. Οι πάροχοι αυτοί είναι γενικότερα εγκατεστημένοι στην Αυστραλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ή/και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η xoani.eu χρησιμοποιεί εύλογες, φυσικές, διοικητικές και τεχνικές δικλείδες ασφαλείας για να διατηρήσει την ακεραιότητα και την ασφάλεια των πληροφοριών βάσει των οποίων μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα ενός ατόμου όπως, μεταξύ άλλων, ασφαλή δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται από τοίχο προστασίας και συστήματα προστασίας κωδικών πρόσβασης τα οποία ανταποκρίνονται στα συνήθη πρότυπα του κλάδου.

Cookies

Ο όρος Cookies αναφέρεται σε μικρά αρχεία κειμένου που εισέρχονται στον υπολογιστή σας από ιστοσελίδες που επισκέπτεστε. Χρησιμοποιούνται κατά κόρον για λόγους όπως να κάνουν έναν ιστότοπο να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά ή να παρέχουν πληροφορίες σε έναν διαχειριστή website σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός του.

Η xoani.eu δεσμεύεται για άριστη ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών προς τους αδειοδοτημένους χρήστες του. Σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμούμε ο ιστότοπός μας να λειτουργεί αποτελεσματικά για όλους τους χρήστες/επισκέπτες τους και να παραδίδει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στον χρήστη/επισκέπτη. Για αυτό τον λόγο, ο ιστότοπός μας κάνει περιορισμένη χρήση των cookies, για να μας παρέχει καλύτερη εικόνα σχετικά με το πώς χρησιμοποιείται. Τα στοιχεία αυτά μας βοηθούν στην περαιτέρω βελτίωση του ιστότοπου.

Ακολουθούν οι λεπτομέρειες των cookies που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή στο website της xoani.eu:

Cookie            Πληροφορίες

SessionId => Αυτό το cookie γενικά χρησιμοποιείται για να καταγράψει την πληροφορία ότι έχετε ξεκινήσει μία μοναδική περίοδο περιήγησης στον ιστότοπο της xoani.eu. Αυτό έπειτα “ανοίγει” αποτελεσματικά το επόμενο cookie. Ωστόσο, αυτό το cookie δεν αναγνωρίζει ποιος είναι ο χρήστης ούτε καταγράφει κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με τον επισκέπτη/χρήστη. Διαγράφεται όταν η περίοδος λειτουργίας της περιήγησης του επισκέπτη στον ιστότοπο της xoani.eu τερματίζει.

Google Analytics cookies:

utma  => To cookie αυτό συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των επισκέψεων ενός χρήστη στον ιστότοπο καθώς και των ημερομηνιών για την πρώτη και πιο πρόσφατη επίσκεψη. Χρησιμοποιείται από το Google Analytics και τηρείται για 2 χρόνια. 

–utmb  => Το cookie αυτό καταγράφει μια χρονική σήμανση με την ακριβή ώρα κατά την οποία ο χρήστης έχει πρόσβαση στον ιστότοπο. Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τον υπολογισμό της διάρκειας μιας επίσκεψης ιστότοπου και τηρείται για 1 ημέρα. 

–utmc  => Το cookie αυτό καταγράφει μια χρονική σήμανση με την ακριβή ώρα της αποχώρησης του χρήστη από τον ιστότοπο. Χρησιμοποιείται από το Google Analytics για τον υπολογισμό της διάρκειας μιας επίσκεψης ιστότοπου.

–utmz  => Συλλέγει δεδομένα για την προέλευση του χρήστη, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιεί, από ποιον σύνδεσμο έγινε κλικ και ποιος όρος αναζήτησης χρησιμοποιήθηκε. Χρησιμοποιείται από το Google Analytics και τηρείται για 6 μήνες

OTZ  => Πρόκειται για cookie της Google  που χρησιμοποιείται για να αναλύσει συνολικά τα χαρακτηριστικά και τις προτιμήσεις των επισκεπτών της ιστοσελίδας

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για συλλογή πληροφοριών όπως ο αριθμός των μοναδικών επισκεπτών του ιστότοπου της xoani.eu, πώς έχουν βρει τον ιστότοπο και λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες σελίδες εντός του ιστότοπου επισκέπτονται. Αυτό πραγματοποιείται ανώνυμα και η χρήση αυτών των πληροφοριών από εμάς δεν συνεπάγεται/περιλαμβάνει τη συλλογή οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας ή ταυτοποίηση οποιουδήποτε χρήστη/επισκέπτη.

Αναγνωρίζουμε ότι, ακόμη και όταν αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για αυτούς τους λόγους ανάλυσης, κάποιοι επισκέπτες ή χρήστες του ιστότοπου μπορεί να μην επιθυμούν τη χρήση τους κατά την περιήγησή τους στον ιστότοπό μας. Ως εκ τούτου έχουμε πάρει μία σειρά μέτρων για να υπογραμμίσουμε τη χρήση των cookies, και το δικαίωμά σας να επιλέξετε εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε cookies κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο της xoani.eu. Παράλληλα, έχουμε επεκτείνει το πεδίο αυτό της Πολιτικής Απορρήτου μας για να δώσουμε ξεκάθαρη και διαφανή ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών του πώς μπορείτε να διαγράψετε ή να επενεργοποιήσετε τα cookies εφόσον το επιθυμείτε. Συνεχίζοντας τη χρήση αυτού του ιστότοπου χωρίς την απενεργοποίηση των cookies, συναινείτε στη χρήση αυτών.

Πώς να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies στο:

www.allaboutcookies.org και για πληροφορίες ανάλογα με τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε:

Internet Explorer: How to disable Cookies

• Firefox: Enabling and disabling Cookies

• Safari: Managing Cookies

• Google Chrome: How do I turn off Cookies?

• Opera: Security & privacy

Χρήση μη-Προσωπικών Δεδομένων

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η xoani.eu μπορεί να συλλέξει πληροφορίες σχετικά με εσάς που δεν χαρακτηρίζονται ως Προσωπικά Δεδομένα, όπως το όνομα του περιηγητή που χρησιμοποιείτε ή το όνομα του ιστότοπου που χρησιμοποιήσατε για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο της xoani.eu. Δεν μπορεί να γίνει ταυτοποίησή σας από τέτοια στοιχεία και χρησιμοποιούνται από την xoani.eu ως βοηθητικό εργαλείο για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες (μαζί με τα Προσωπικά Δεδομένα που έχουν υπάρξει ανώνυμα και αθροιστικά με άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να μην αναγνωρίζεστε πλέον) μπορεί να παρέχονται από την xoani.eu προς τρίτους σε μία ανώνυμη και συγκεντρωτική βάση (δηλ. Χωρίς προσωπικά στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας)

Ασφάλεια

Η xoani.eu έχει λάβει μέτρα ασφαλείας για την προστασία ενάντια σε απώλειες, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αλλοίωση ή ανάρμοστη αποκάλυψη των Προσωπικών Δεδομένων που παρέχετε μέσω του παρόντος ιστότοπου. Ωστόσο, κανένα σύστημα υπολογιστή ή πληροφορίες μπορούν να είναι πλήρως ασφαλείς ενάντια σε οποιοδήποτε δυνατό κίνδυνο και καθίσταται αδύνατη η εξασφάλιση της ασφάλειας ή της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων που αποκαλύπτετε διαδικτυακά. Παρά τα μέτρα ασφαλείας της xoani.eu, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όταν υποβάλλετε Προσωπικά Δεδομένα στον ιστότοπο μέσω του διαδικτύου, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να διαχυθούν και σε άλλα συστήματα που είναι εκτός ελέγχου της xoani.eu.

Δεσμευτική συμφωνία και τροποποιήσεις των όρων χρήσης

Συμφωνώντας με τις δεσμεύσεις των Όρων Χρήσης, προσχωρείτε σε μία νομική δεσμευτική σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την xoani.eu. Η xoani.eu μπορεί να τροποποιήσει τους όρους χρήσης οποιαδήποτε στιγμή και ανά περιόδους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς εσάς και χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας. Επομένως, θα πρέπει να εξασφαλίσετε τη τακτική επανεξέταση του κειμένου της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και των Όρων & Προϋποθέσεων για να παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με τέτοιες αλλαγές. Μπορείτε πάντα να ελέγξετε την «ημερομηνία έναρξης ισχύος» (στο κάτω μέρος του παρόντος) για να δείτε πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά η Πολιτική Απορρήτου. Με την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας ή τη χρήση αυτών, και εφόσον έχει αναρτηθεί μία τέτοια ενημερωμένη έκδοση της Πολιτικής Απορρήτου, συμφωνείτε αυτομάτως με τις νέες πρακτικές που περιέχονται στην ενημέρωση.